ಪತ್ರದಿಂದ ಸಾಹಿತಿಯಾದೆ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ!

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 07-10-2018, ಪುಟ 3