ಪದ್ಮಾ ಕುಮಟಾ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ 01-04-2017