ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಕಸ್ಮಿಕ: ಡಾ. ವೇಣು

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 07-10-2018, ಪುಟ 2