ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 7 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-09-2020, ಪುಟ 5