ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಿರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ 16-11-2018