ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಾಹಿತಿಯಾದೆ!

ವಿಜಯವಾಣಿ 08-10-2018, ಪುಟ 2