ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 5-3-2020 , ಪುಟ 2