ಚಿತ್ರಕಥೆ – ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ 04-11-2018