ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 6-3-2020 , ಪುಟ 4