ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ತೆರೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 5-3-2020 , ಪುಟ 3