12ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಆಹ್ವಾನ